Evaluering af vores pædagogiske praksis

Læs evalueringen af vores pædagogiske praksis her.

Indhold

  Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan

  Bakkehuset – integreret institution
  2022

  Om skabelonen

  Denne skabelon henvender sig til jer, som er ledere og medarbejdere i dagtilbud.

  Formålet med skabelonen er at inspirere og understøtte jeres skriftlige evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan. Den skal gennemføres mindst hvert andet år. Det er ikke et lovkrav, at I benytter denne skabelon.

  Den lovgivningsmæssige ramme for udarbejdelse og evaluering af den lokale pædagogiske læreplan er dagtilbudsloven med tilhørende bekendtgørelse, der er udfoldet i Børne- og Undervisningsministeriets publikation Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, 2018.

  Vær opmærksom på:

  • Den primære målgruppe for den skriftlige evaluering er jer selv og forældrene i jeres dagtilbud
  • Det er et krav, at I reviderer jeres skriftlige læreplan på baggrund af evalueringen, hvis evalueringen skulle give anledning til ændringer eller justeringer.
  • Fokus i evalueringen er på sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes udbytte, dvs. hvorvidt og hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter trivsel, læring, udvikling og dannelse for alle børn.
  • Evalueringen skal offentliggøres.

  Denne skabelon indeholder alle de lovmæssige krav til evalueringen. Lovkravene finder I i de to midterste afsnit ”Evaluering og dokumentation” og ”Inddragelse af forældrebestyrelsen”. Skabelonen indeholder desuden spørgsmål, som kan støtte jeres evalueringsproces samt jeres fremadrettede arbejde med løbende at revidere den skriftlige læreplan.

  Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold

  Brug af skabelonen

  Når I udfylder skabelonen, skal I klikke på skrive­feltet. I kan fremhæve tekster og indsætte billeder.

  I kan slette denne side ved at markere teksten og billedet og trykke delete. I kan også slette den sidste side, hvis I ønsker det.

  Arbejdet med den pædagogiske læreplan

  ”Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø.”

  ”Med evalueringskultur i dagtilbuddet forstås, at lederen har ansvar for, at det pædagogiske personale og ledelsen løbende forholder sig refleksivt til, hvordan de pædagogiske læringsmiljøer understøtter børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse.”

  Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 50-51

  Hvilke dele af vores pædagogiske læringsmiljø har vi særligt haft fokus på over de sidste 2 år?

  Her kan I opliste, hvad I har haft særligt fokus på som en del af arbejdet med læreplanen, fx morgenstund, leg, social udvikling. I kan også indsætte billeder eller andet fra jeres arbejde.

  Inklusion af børn i udsatte positioner:
  At børn i udsatte positioner kan indgå i lege med andre børn og opnår legerelationer i den øvrige børnegruppe.
  Ved at bidrage til udvikling af børn i udsatte positioners sociale kompetencer, kan vi hjælpe til at børn bliver en del af børnegruppen, fællesskabet.

  Ved at igangsætte tiltag, der giver børn i udsatte positioner mulighed for at deltage i lege med de andre børn.

  Leg: I gangværende forløb i mellemgruppen i efteråret 2022 sammen med en ressourcepædagog:

  Hvordan kan vi skabe læringsmiljøer og rammer i dagligdagen, der gør det muligt for børn i udsatte positioner at deltage i leg, børnefællesskaber og aktiviteter?

  Vækstmodel med udgangspunkt i problemstillingen:
  Hvad ser vi virker nu?
  Hvordan ser vores udfordringer ud?
  Hvilke muligheder ser vi for at skabe rammer for at alle børn har mulighed for at deltage i legefællesskaberne, med eller uden en voksen?
  Hvilke tegn vil vi gerne se fra børn, medarbejdere og i læringsmiljøet?
  Hvordan vil vi undersøge det, herunder dokumentation?

  Vi vil skrive nogle af vores observationer ned.

   Vi skaber masser af gulvplads til børnenes leg for at skabe tilstrækkelige gode legesteder til rådighed for børnene, og for at skabe mulighed for aktiviteter uden at blive forstyrret af andres aktiviteter. Vi skaber mulighed for fordybelse og ro og plads til legen.

  Borddækning:
  Vi vil gerne opnå, at børnene får indarbejdet en rutine omkring at hjælpe med borddækningen. Gøre borddækningen mere effektiv og undgå for lang fælles ventetid.

  Målet er at børnene opnår at oparbejde en rytme, og lærer at holde overblik over de praktiske opgaver.

  Vi vil gerne opbygge et fællesskab i spisegrupperne ved hjælp af medansvar for borddækningen.

  Vi vil gerne ændre praksis så der opstår en bedre læring omkring borddækningen for børnene.

  Vi vil gerne give børnene mere medansvar, en større forståelse for det praktiske omkring borddækningen, og skabe en sammenhæng så opgaverne over tid bliver mere automatiseret.

  Skabe et fællesskab omkring ansvar for at vi alle skal være klar til at spise.

  Børns perspektiver og ønsker til læringsmiljøet drøftes med børnene.

  Hvem er jeg, hvor bor jeg, hvor mange er der i min familie: Vores mål er, at barnet udfolderudforsker og erfarer sig selv og hinanden.

  Matematisk opmærksomhed: Vores mål er, at rette barnets opmærksomhed mod matematikken gennem arbejdet med former, farver, tal, tredimensionelle puslespil.

  Hvordan har vi organiseret vores evalueringskultur?

  Her kan I kort beskrive jeres arbejde med at etablere en systematisk evalueringskultur. I kan fx beskrive, hvordan, hvor ofte og i hvilke fora I drøfter, reflekterer over og evaluerer jeres pædagogiske praksis. I kan også beskrive, om I arbejder med særlige metoder, fx Redskab til selvevaluering, Tegn på læring, Redskab til forankringsproces eller om I arbejder eksperimenterende eller undersøgende med en særlig tilgang.

  Vi evaluerer på hvert stuemøde, og har punktet på personalemøde mindst 2 gange årligt.

  Vi bruger KIDS til brug til evaluering af vores fysiske læringsmiljøer, hvilke vi løbende evaluerer effekten af.

  Vi bruger vækstmodellen sammen med husets ressourcepædagog.

  Vi bruger SMITTE modellen.

  Hvordan har vi arbejdet med vores lokale skriftlige læreplan?

  Her kan I kort skrive, hvordan I har grebet arbejdet an, fx om I har lavet workshop, gennemført konkrete evalueringer, haft oplæg fra interne eller eksterne. I kan også indsætte billeder eller lignende.

  Vi evaluerer på hvert stuemøde, og har punktet på personalemøde mindst 2 gange årligt.

  Vi bruger KIDS til brug til evaluering af vores fysiske læringsmiljøer, hvilke vi løbende evaluerer effekten af.Vi har et systematisk og udviklende samarbejde med ressourcepædagogen i huset, der er meget deltagende i vores pædagogiske praksis.

  Evaluering og dokumentation af elementer i det pædagogiske læringsmiljø

  ”Lederen er ansvarlig for, at arbejdet med den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert andet år med henblik på at udvikle arbejdet. Evalueringen skal tage udgangspunkt i de pæda­gogiske mål og herunder en vurdering af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

  Evalueringen skal offentliggøres.

  Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at sikre en løbende pædagogisk dokumentation af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Den pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen.

  Som led i at kunne evaluere sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø i dag­til­buddet og børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse kan der fokuseres på elementer i det pædagogiske læringsmiljø. På den ene side fx, hvordan børnesynet, børne­perspektivet og arbejdet med dannelse kommer til udtryk i det daglige pædagogiske arbejde, og på den anden side eksempelvis:

  §  Børnegruppens trivsel og læring

  §  Børn i udsatte positioners trivsel og læring

  §  Tosprogede børns trivsel og læring

  §  Det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

  Fokus på enkelte elementer kan bidrage til at kvalificere evalueringen af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.”

  Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 51

  Udvælg en eller flere evalueringer, som I har gennemført i de seneste to år, og saml op på erfaringerne ved at svare på nedenstående fire spørgsmål for hver evaluering. De fire spørgsmål knytter an til trinene i en evalueringsproces. Vælg gerne evalueringer, som betød, at I efter­følgende ændrede jeres pædagogiske praksis.

  Hvad var formålet med den evaluering, vi gennemførte?

  Her skriver I kort, hvilket område i jeres pædagogisk læringsmiljø I satte fokus på i evalueringen og hvorfor. Hvad var det I var nysgerrige på eller der udfordrede jer? Dette er trin 1 i evalueringscirklen.

  Vi har meget høj fokus på vores indretning af vores læringsmiljøer. At børnene kan kode hvad de forskellige rum og rum i rummene kan bruges til. At alt er nede i børnehøjde, sådan så barnet hurtigt kan tilgå det ønskede legetøj/legeelementer.
  Vi er bevidste om, at nogle ting kun kan nås af voksne og bruges i voksenstyrede aktiviteter, grundet sikkerheden.

  Hvilken pædagogisk dokumentation har vi indsamlet i arbejdet med den gennemførte evaluering?

  Her beskriver I kort den dokumentation af det pædagogiske læringsmiljø, I har indsamlet i forbindelse med evalueringen. Pædagogisk dokumentation kan bestå af en vifte af forskellige måder at beskrive børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse på, fx praksisfortællinger, fotos, observationer, videooptagelser, screeninger, relationsskemaer, børneinterviews, tegninger. Indsamling af pædagogisk dokumentation er trin 2 i evalueringscirklen. Har I under evalueringen skrevet på en planche eller lignende, kan I indsætte et billede.

  KIDS Kvalitetsudvikling i dagtilbud af Charlotte Ringmose og Grethe Kragh-Müller

  SMITTE

  Sprogscreeninger, trivselsvurderinger.

  Vi hænger børnenes tegninger og værker op.

  Vi har læringsplakater på gangen, nede i børnehøjde.

  Vi sender fotos og skriv ud på AULA

  Hvad lærte vi om sammenhængen mellem vores pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse?

  Her skriver I kort resultaterne af jeres analyse, fx hvordan den indsamlede dokumentation gjorde jer klogere på det, I var blevet nysgerrige på? Hvad var jeres vurdering af det pædagogiske læringsmiljøs betydning for børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse? Dette er første del af trin 3 i evalueringscirklen. Har I under evalueringen skrevet resultaterne på en planche eller lignende, kan I indsætte et billede.

  Vi bruger SMITTE modellen til at evaluere vores tiltag. Vi justerer i vores tiltag ud fra de tegn vi ser hen af vejen.

  Vi har hele tiden høj fokus på hvorledes vores indrettede læringsmiljøer bruges af børnene, om de giver mening.

  Den nye SMITTE- model

   
  Sammenhæng
  På hvilken baggrund og ud fra hvilke forudsætninger iværksættes tiltaget?

  Mål
  Hvad vil vi gerne opnå med tiltaget?

  Inklusion
  Hvordan bidrager tiltaget til at fremme udsatte børns sociale kapital?

  Tiltag
  Hvilke konkrete handlinger skal kendetegne tiltaget?

  Tegn
  Hvordan kan vi se, høre og fornemme, at vi er på vej mod målet?

  Evaluering
  Hvordan vil vi evaluere, har vi nået målene, og hvad gør vi fremover?

  Hvilke ændringer og/eller justeringer af praksis gav evalueringen anledning til?

  Her skriver I kort, hvordan I handlede på baggrund af jeres nye indsigter om jeres pædagogiske læringsmiljø. I kan bl.a. skrive, hvorvidt evalueringen gav anledning til at justere jeres pædagogiske praksis, og om den gav anledning til at afprøve konkrete tiltag og justere jeres skriftlige læreplan. I kan også samle op og se på tværs af de udvalgte områder, I har evalueret. Er justeringerne stadig en del af jeres praksis i dag? Har I brugt jeres indsigter i udvalgte evalueringer i andre sammenhænge? Dette er anden del af trin 3 i evalueringscirklen.

  Vi arbejder løbende med justeringer.
  Vi justerer i vores tiltag ud fra de tegn vi ser hen af vejen i de forskellige tiltag og projekter.

  Vi har hele tiden høj fokus på hvorledes vores indrettede læringsmiljøer bruges af børnene, om de
  giver mening.

  Inddragelse af forældrebestyrelsen

  ”Forældrebestyrelsen i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner skal inddrages i udarbejdelsen og evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan.

  Forældrebestyrelsen for den kommunale dagpleje skal inddrages i udarbejdelsen og evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan.”

  Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 52

  Hvordan har vi inddraget forældrebestyrelsen i evalueringen af den pædagogiske læreplan?

  Her skriver I kort, hvordan I har inddraget forældrebestyrelsen og eventuelt forældrerådet, fx om I har drøftet, hvad I har sat fokus på i løbende evalueringer, resultaterne og hvilke tiltag det har givet anledning til, eller hvordan forældrebestyrelsen aktivt har været inddraget i ændringer eller justeringer af den daglige praksis.

  Bestyrelsen er inddraget i vores evalueringskultur. De har ligeledes bidraget til forslag til indretning af læringsmiljøer.
  Bestyrelsen beretter på vores årlige generalforsamling hvad der overordnet arbejdes med i Bakkehuset.

  Det fremadrettede arbejde

  ”En systematisk og udviklende evalueringskultur er central for den løbende udvikling af den pædagogiske praksis, og målet er bedre pædagogiske læringsmiljøer for børnene gennem en systematisk evalueringskultur og en meningsfuld og udviklende feedback til det pædagogiske personale.”

  Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 50-51

  Hvilke områder af vores pædagogiske læringsmiljø vil vi fremadrettet sætte mere fokus på?

  Her kan I kort skrive, hvad I vil sætte fokus på i jeres pædagogiske læringsmiljø fremadrettet og hvorfor. I afsnit ét så I tilbage på, hvad I allerede har arbejdet med. Har I fået øje på, om der er dele af jeres pædagogiske læringsmiljø, I ikke har haft fokus på, fx rutinesituationer, børn i udsatte positioner, mv.? I kan også skrive, om der er områder, I har haft fokus på, men har behov for at genbesøge.

  Vi vil have mere fokus på natur, udeliv og science.

  Natur, udeliv og science er en vigtig forudsætning i et barns dannelse og læring, der både har en følelsesmæssig, en kropslig og en kognitiv dimension. Gennem oplevelser i og med naturen, lærer barnet at forstå sammenhænge og bliver klogere på deres omverden.

  Hvordan vil vi justere organiseringen af vores evalueringskultur?

  Her kan I kort beskrive, om I oplever, at organiseringen af jeres evalueringskultur har understøttet meningsfulde drøftelser, refleksioner, analyser og vurderinger af jeres pædagogisk praksis i hverdagen? Eller om jeres erfaringer giver anledning til at justere organiseringen af jeres evalueringskultur, fx om der er brug for at afprøve andre måder at mødes og måder at reflektere sammen, justere hyppigheden af møder eller fastholde god evalueringspraksis.

  Vi har løbende meningsfulde drøftelser og refleksioner over vores pædagogiske praksis. Vi kan altid blive dygtigere og lære af hinanden, hvilket vi er meget bevidst om. Nogle er novicer, andre er eksperter, og dette skal vi turde italesætte for at kunne gøre brug af hinandens kompetencer.

  Hvordan har eller vil vi på baggrund af denne evaluering ændre og/eller justere vores skriftlige pædagogiske læreplan?

  Vores styrkede pædagogiske læreplan er udarbejdet på en pædagogisk lørdag sammen med bestyrelsen i 2021, hvorfor vi ikke på nuværende påtænker at ændre betydeligt i dokumentet.
  Dog er vi hele tiden obs på om vores pædagogiske praksis indfrier vores mål, og justerer løbende vores tiltag ud fra de tegn vi ser.

  Her kan I finde yderligere inspiration til arbejdet med den pædagogiske læreplan

  Til at understøtte og inspirere jeres videre arbejde med evalueringskultur og den styrkede pædagogiske læreplan er der udviklet en række øvrige understøttende materialer. Alle inspirationsmaterialer – nuværende og kommende – kan findes på www.emu.dk/dagtilbud

  Redskab til selvevaluering er en ramme til systematisk at analysere jeres praksis inden for cen­trale områder i den styrkede pædagogiske læreplan.

  Redskab til forankringsproces indeholder fem tilgange til, hvordan I kan arbejde med forandring og forankring af et stærkt pædagogisk læringsmiljø.   

  Podcastserien Børnehøjde er en faglig podcast om pædagogik og læreplan. Andet tema i serien sætter i tre afsnit fokus på evalueringskultur. Til temaet findes et dialogkort med spørgsmål til refleksion.